Carry Trade กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

หากต้องการใช้กลยุทธ์นี้ และมีกำไรมากขึ้น ต้องมีเงินฝากมากขึ้น

Carry Trade ก็คือการทำกำไรจาก Swap หรือ อัตราดอกเบี้ย นั่นเอง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีทั้งบวกและลบ โดยเทคนิคนี้ ถ้าจะให้ได้กำไรพอใช้จ่ายก็ต้องลงทุนสูง แต่ผลที่ได้คือกำไรแน่นอน ความเสี่ยงก็ไม่มี

Carry trade,Coin copytrade,forexhub.world,Pamm Carrytrade,Carry Trade คืออะไร,Swap คืออะไร,Forex คืออะไร,Auto Rebalance,Carry trade,Coincopytrade,Carry Trade,forexhub,forexhubworld,PAMM,CARRY TRADE GUIDE, CASE STUDY EP1, OVERNIGHT INTEREST,คู่มือ CARRY TRADE/p>